237
چوبفروش - سوابق تحصیلی
انگلیسی
شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی:پابخش

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی

محل عکس
سوابق تحصیلی

لیسانس دانشگاه شهید بهشتی 

ارشد  دانشگاه شمال تهران

دکتری مرکز تحقیقات تهران

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.